FSMVÜ | Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
YÖK ATLAS
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (Burslu)
Mimari Restorasyon (% 50 İndirim)
Mimari Restorasyon (% 25 İndirim)
  YÖK ATLAS
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Ders İçerikleri

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARİ RESTORASYON PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ
ÜNİVERSİTE ZORUNLU DERSLER
I. YARIYIL 


TDE115   TÜRK DİLİ I

 Dilin Tanımı  - Dilin Millet Hayatındaki Yeri ve Önemi  - Dil ve Kültür İlişkisi - Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri  - Türk Dilinin Gelişimi  - Sesler ve Sınıflandırılması  -                Ses Özellikleri  - Ses Bilgisi Kuralları  - Hece Bilgisi  - İmla Kuralları ve Uygulaması  - Noktalama İşaretleri ve Uygulaması  - Yapım Ekleri ve İşlevleri  - İsim ve Fiil Çekimleri  - Zarfların ve Edatların Kullanılış Şekilleri, Edebi Metinlerdeki Uygulamaları.


TRH115  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

 Ondokuzuncu Yüzyıldaki İlk Reform Hareketleri  - 1930’lu Yıllara Kadar Olan Dönemde Türk Modernleşmesi  - Osmanlı Yenileşme Hareketleri  - Batılılaşma Çabaları  - Anayasa Hareketleri  - I. Dünya Savaşı  - Milli Mücadele  - Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve Atatürk Devrimleri. 


ING101   İNGİLİZCE I

 Öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi için temel İngilizce gramer ve kelime bilgilerinin yanı sıra diyaloglar ve sınıf içi etkinliklerle desteklenmiş, görsel ve işitsel materyalleri kullanarak etkin bir dil öğrenim müfredatı takip edilmesi bu dersin amaçlarıdır. Ayrıca metinler üzerinden kelime bilgisini geliştirici alıştırmalar yoluyla meslekle ilgili İngilizce terim ve ifadelerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
 II. YARIYIL  


TDE116   TÜRK DİLİ II

 Kompozisyonla İlgili Genel Bilgiler  - Kompozisyon Yazmada Kullanılacak Plan ve Uygulaması  - Kompozisyonda Anlatım Şekilleri ve Uygulaması  - Cümlenin Unsurları  - Cümle Tahlili ve Uygulaması  - Edebiyat ve Düşünce Dünyası İle İlgili Eserlerin Okunup İncelenmesi  - Yazılı Kompozisyon Türleri ve Uygulaması  - Anlatım ve Cümle Bozuklukları ve Bunların Düzeltilmesi  - Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uyulacak Kurallar. 


TRH116   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II

 1930’lu Yıllardan 2000’li Yıllara Kadar Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Politik, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Süreçleri  - II. Dünya Savaşı  - Çok Partili Hayata Geçiş  - DP Dönemi  - 1961 Anayasası  - 12 Mart ve 12 Eylül Dönemleri  - 2000’li Yıllarda Toplumumuzun Geçirdiği Değişim ve Dönüşümler  - Siyasi Partiler  - Fikir Hareketleri ve İdeolojik Tartışmalar  - Köyden Kente Göç ve Şehirleşme  - Sanayileşme. 


ING102   İNGİLİZCE II

 Bu dersin amacı, öğrencilere Mimari Restorasyon alanına ilişkin İngilizce kaynakları okuyup, anlayıp yorumlayabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Ayrıca meslek ile ilgili okuma parçaları üzerinden yapılan kelime ve dilbilgisi çalışmalarıyla öğrencilerin akademik kariyerlerinde önemli bir yere sahip olacak İngilizce kaynak taraması ve araştırması yapabilecekleri ve de alanla ilgili konularda kendilerini rahatlıkla ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sunmaktır. 

ALAN ZORUNLU DERSLER
 I. YARIYIL


BİLG19101                                                                                                                                 BİLGİSAYAR I

Yaygın olarak kullanılan CAD yazılımı olan AutoCAD programının öğretilmesi - Mimari tasarım ve eski eser proje örneklerinin Plan - kesit - görünüş, ve detaylarının (çatı plan-kesit-görünüş,temel plan-kesit-görünüş, pencere kapı detay)  bilgisayar ortamında çizimi ve yazılımın imkanlarıyla bu çizimlerin bilgisayar ortamında organizasyonunun yapılması - Bunun için katman düzeni, çizgi kalınlığı ve çizgi tipi gibi ayarların detaylı gösterilmesi - layout ile pafta düzenleri oluşturulması ve çizimin çıktıya hazır hale getirilmesi.


MR101                                                                                                                                  TEKNİK RESİM

 Çizim Araç ve Gereçlerinin Tanıtılması  - Standart Kağıt Boyutları ve Pafta Düzeni  - Yazı ve Rakamlar  - Çizgi Türleri ve Çizgi Kalınlıkları  - Kurşun Kalem ve Çini Mürekkebi Tekniğinde Uygulamalar  - Ölçek Kavramı  - Geometrik Çizimler  - Çizimlerde Tasarı  - Geometri Kurallarının Uygulanması ve Genel Kurallar  - İzdüşüm ve Plan,  Kesit, Görünüş Kavramları – Plan, Kesit, İç, Dış Görünüş Çizimleri  - Ölçülendirme Teknikleri ve Rölöve  Ölçülendirilmesi  - Çeşitli Uygulamalar  - Şematik Çizimler ve Semboller  - Basit Perspektif Kuralları  - Basit Perspektiflerle İfade Teknikleri  - Çeşitli Yapı ve Bezeme Elemanlarının Çizimle İfade Edilişi ve Çeşitli Ölçeklerde (1/50 - 1/20 - 1/10 - 1/5 - 1/2 - 1/1) Uygulamaları.

MR103                                                                                              MİMARLIK TARİHİ I

Tarım Öncesinden Antikitenin Bitişine Kadar Dünya Mimarlığının Değişim Çizgisinin Kavranması  - Mimarlığın Prehistoryadan Erken Hıristiyanlık Dönemi Sonuna Kadar Gelişim Süreci.

MR19105                                                                          YAPI SİSTEMLERİ VE ÖĞELERİ I

Yapısal ve Biçimsel Öge ve Tanımlar  - Taşıyıcı Sistemler  - Malzeme ve Üretim Teknolojisi  - Yapı Fiziği Ögeleri  - Taş ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri ) - Taş duvar çeşitleri ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri ) - Taş duvar kaplamaları ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri ) -  Taş döşeme kaplaması ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri ) - Toprak ve Pişmiş Toprak ( Tanıtılması-kullanılması ) - Kerpiç ve Tuğla Duvarlar ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri )  Dış Duvar Kaplaması ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri )  İç Duvar Kaplaması ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri )  Döşeme Kaplaması ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri ) Çatı Kaplaması ( Tanıtılması, kullanılması ve çizimleri )Yardımcı Malzemeler (Tanıtılması ve Kullanılması ) - Sıva – Harç 

II. YARIYIL

BİLG 102                                                                                                          BİLGİSAYAR II

Röleve ve Restorasyon Projelerinde, Araştırma, Yöntem ve Teknikleri  - Rapor Sunma  - Dijital Sunum Teknikleri  - Parça ve Malzeme Dökümlerinin Çıkartılmasına Yönelik Tabloların Oluşturulması  - Geleneksel İki Boyutlu Teknik Anlatımların Bilgisayar Destekli Tasarım  - Üç Boyutlu Modelleme Yöntem ve Teknikleri  - Üç Boyutlu Görsel Sunumların Hazırlanmasında İzlenen Teknikler.

 

MR102                                                                            RÖLÖVE VE ALIM TEKNİKLERİ

Yapı ve Yapı Objelerinin Kendisi ve Kendisi İle Bulunduğu Yakın Çevresinin Topoğrafyasının Tespitleri  -  Yardımcı Eleman Olarak Rölövelerin Yapım ve Alım Teknikleri  - Geleneksel Metotlarda  Rölöve  Yapımları İle Fotogrametrik Metotlar  - Fotoğraf ve Dijital Ortamda Röleve Yapımları.

MR104                                                                                               MİMARLIK TARİHİ II

Modern Öncesi Ortaçağ Mimarlığının Temel Gelişim Çizgisinin İrdelenmesi  - Modernite ve Endüstrileşmenin Mimari Sonuçlarının Kavranması  - 18. Yüzyılın Sonundan 20. Yüzyıla Kadar Avrupa ve Anadolu Dışı İslam Mimarlıkları.

MR106                                                                         YAPI SİSTEMLERİ VE ÖĞELERİ II

Bir Yapının Zemininden Başlayarak Temel, Duvar, Döşeme, Merdiven vb. Yapı Elemanlarının Ele Alınması İle Kaba Yapımdan İnce Yapım Aşamasına Kadar Yer Alan Bileşenlerinin Kurgulanması ve Sorunların Çözümü  - Yapısal Tanımlar, Kavramlar  -

III. YARIYIL

MR201                                                                                                                  RÖLÖVE

Geleneksel Yapıların ve Yapı Elemanlarının Tasarım ve Yapısal Yönden Analizlerinin Yapılmasını Sağlayan Rölövelerinin Çıkarılması  - Geleneksel Yapıların ve Yapı Elemanlarının Mevcut Durumunun Saptanması  - Çevre İlişkileri  - Geçirdiği Evreler ve Değişiklikler  - Tahribatlar ve Restorasyonuna Temel Oluşturacak Tüm Bilgilerin Elde Edilerek Belgelenmesi İçin Uygulanan Yöntemler  - Ölçme Teknikleri – Fotoğraf, Video, Fotogrametri  - Gözleme Dayalı Masroskopik Analizler Yoluyla Belgeleme ve Analitik Rölöve Çıkartılması Yöntemleri  - Küçük Boyutta Kagir Bir Yapının veya Yapı Elemanının Rölövesinin Çıkarılması  - Yapı ve Çevre İlişkilerinin Belirlenmesi.

MR203                                                                     YAPI SİSTEMLERİ VE ÖĞELERİ III

Yapı Sınıflandırılması  - Yapı Yükleri ve Zemine İletişim İlkeleri  - Zemin Türleri İnceleme Yöntemleri – Kazılar  - Yığma ve İskelet Yapı Temel Sistemleri  - Duvar ve Duvar Boşlukları – Kemerler, Tonozlar, Kubbeler, Döşemeler, Merdivenler.

MR 205                                 KORUMA KAVRAMLARI VE RESTORASYON İLKELERİ

Korumanın Amaçları - Tarihsel Gelişimi - Korunması Gereken Değerler ve Saptanmasındaki Temel İlkeler - Koruma Anlayışının Evrimi ve 19. Yüzyıl Kuramları İle Çağdaş Bilimsel Kuramlar - Koruma İle İlgili Kurumlar - Kuruluşlar - Bir Bütün Olarak Çevre ve Sit Koruma - Türkiye’de Tarihsel Çevreyi Oluşturan Mimari Mirasın Kronolojik Değerlendirilmesi - Korunması Gerekli Kültürel ve Doğal Değerlerin Sınıflandırılması - Koruma ve Restorasyonun Uygulama Terminolojisi ve Yöntemleri - Anıt Kavramı - Anıt ve Yapı Grupları -  Anıtları Tehdit Eden Etkenler - Tarihsel Merkez ve Kent Ölçeğindeki Mevcut Mekansal Değerlere Müdahalenin İlkeleri ve Yöntemleri - Ülkemizin Sorunları - Kuram ve Uygulama Bağlantısı.

MR207                                                                                             MİMARLIK TARİHİ III

Türk Dönemi Mimari Gelişmesinin Anıtsal ve Sivil Yapılar Bağlamında İrdelenmesi - Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri - Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Mimarisi.

 

 

MR209                                                                      RESTORASYON PROJE TEKNİKLERİ

Restorasyona Esas Olabilecek Küçük Boyutlu Ahşap ya da kagir Bir Yapı veya Ahşap ya da Kagir Bir Yapı Bölümünün, Elemanlarının Rölövesinin Çıkartılması - Bozulmalar ve Bozulma Nedenlerinin Saptanması, Restitüsyonu,  Restorasyon Yöntemlerinin Araştırılması, Restorasyon Projesinin Hazırlanması, Alınacak Koruma İyileştirme Önlemlerinin Belirlenmesi.

IV. YARIYIL

MR202                                                                    YAPIM SİSTEMLERİ VE ÖĞELERİ IV

Geleneksel Ahşap ve Kagir Sivil ve Anıtsal Yapıların Boşluk Kuruluşları - Lentolar - Kemerler - Pencere Boşluğu ve Pencere Takımları - Kapı Boşluğu ve Kapı Takımları - Sütun ve Ayaklar - Merdivenler - Yapım Sistemleri - Korkuluklar - Dış Duvar Kaplamaları - İç Duvar Kaplamaları - Döşeme Kaplamaları - Tavan Kaplamaları - Çatı Kaplamaları.

MR204                                                                                                   KEŞİF VE METRAJ

Genel Bilgiler ve Tanımlar - Restorasyon Projeleriyle İlgili İhale Dosyalarının Hazırlanması - Proje Üzerinden Metraj ve Yerinde Ataşman Hazırlanması - Söküm İşleri - Söküm Sırasında Belge Niteliğine Sahip Malzemenin Zarar Görmemesi İçin Alınması Gereken Önlemler - Yapım Metrajları - Eski Eser Birim Fiat Analizleri - Keşif Özetleri - Sökümden Çıkan ve Belge Niteliğine Sahip Malzemelerin Onarılarak Yerlerine Monte Edilmesi Sırasında Metraj Alınması - Metraj ve Birim Fiyata Dayalı Olarak I. Keşif Özeti, II. Keşif Özeti - Mukayeseli Keşif ve Hakediş Düzenlenmesi - Yasal Sorunların Açıklanması.

MR206                                                                                                   BİTİRME PROJESİ

Restorasyona esas olabilecek karmaşık malzemeli (taş, ahşap, tuğla, metal, çini vb.) geleneksel bir yapı/yapı bölümü veya yapı elemanının rölövesinin çıkarılması, bozulma nedenlerinin saptanması, restorasyon yöntemlerinin araştırılması, restorasyon veya restitüsyon projelerinin hazırlanması - Kazanılmış Bilgi ve Deneyimlerinin Uygulamalı Örneklerle Belirlenme Çalışmaları

MR208                                                                       SÜSLEME DESEN VE UYGULAMASI

Süslemedeki Ana Motiflerin Çizimi ve Uygulamalar - Basit Desen Kompozisyonlarının Çizilmesi - Bitkisel ve Geometrik Motiflerin Çizimi, Boyanması - Taş, Ahşap, Çini ve Seramik Üzerindeki Bezemelerin Çizilmesi ve Uygulaması - Mesleki Bilgi ve Becerilerin Arttırılması İçin Öğretilen Geleneksel Tekniklerle Yeni Yapıtlar Üretilmesi  - Yöntemlerin Açıklanması ve Uygulanması. 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

 

MR151                                                                            GELENEKSEL DESEN TEKNİKLER

Geleneksel Yapılarda Uygulanmış Olan Duvar Resmi, Kalem İşi, Fresk, Hat ve Çinilerdeki Türk Motiflerinin Atölyede  Uygulamalı Olarak Tanıtımı  - Türk Motiflerinin Kurgu, Yöntem ve Gereçleri Hakkında Genel Bilgi - Türk Süsleme Sanatının Kısa Tarihçesi - Türk Süslemesinde Kullanılan Başlıca Üsluplar

MR153                                                               RÖLÖVEDE FOTOĞRAF VE KULLANIMI

Işık, Renk ve Filtre - Siyah Beyaz Filmin Yapısı ve Görüntü Oluşması - Renkli Filmin Yapısı ve Görüntü Oluşması - Makine Bilgisi: Tipler - Objektif - Diyafram ve Enstantane - Ölçüm ve Pozlandırma - Karanlık Oda Bilgileri - Kompozisyon - Fotoğrafik Düşünüş- Bir Belgeleme Yöntemi Olarak Fotoğrafın Önemi - Mimari Fotoğraf Genel İlkeleri - Tarihi Eserlerin Envanterini Çıkarmada ve Rölövelerinde Fotoğraftan Yararlanma Yöntemleri - Belgesel Nitelikli Fotoğraf Çekimi Konusunda Uygulamalar

MR155                                     KORUNMASI GEREKLİ YAPILARDA YÜZEY KORUMA

Geleneksel Yapı Türlerinin Tanıtılması - Mekan Örgütleme İlkeleri - Plan Özellikleri - Kütle Özellikleri - Cephe Özellikleri  Tiplendirilmeleri - Dini Yapılar - Sosyal Amaçlı Yapılar - Eğitim Yapıları - Ticaret Yapıları - Askeri Yapılar - Su Yapıları - Saraylar - Köşkler - Kasırlar - Gezilerle Örneklerin İncelenmesi - Seçilmiş Örnekler Üzerinden Analizler Yapılması.  

 

MR152  ÇİNİ SERAMİK VE MOZAİK TEKNİKLERİ BOZULMA NEDENLERİ VE ONARIM YÖNTEMLERİ:

Geleneksel Yapılarda Çini Seramik ve Mozaik Tekniklerinin Araştırılması - Yapım Tekniklerinin Belirlenmesi ve Bu Elemanların Geleneksel Yapım Elamanları Olarak Kullanılmaları - Bozulmuşların Onarımının Belirlenmesi

MR154                                                                                             OSMANLICA OKUMA

Osmanlıca metinlerin okunmasının öğretilmesi ileri aşamada belgelerin değerlendirilmesini amaçlar

MR156                                                                                                                    MAKET

Maket Yapma Becerisinin Kazandırılması - Üçüncü Boyutun Görülmesi - Maket Teknikleri - Malzeme Tanımı - Maket uygulamalarında kütle-zemin ilişkisinin üç boyutlu olarak tanımlanması, renk ve doku konusunda malzeme çeşitliliğinden istifade edilmesi, alıştırma ve uygulama evrelerinde el becerilerinin geliştirilmesi, farklı ölçekler için farklı tekniklerin uygulanması

MR158                                                                                       PERSPEKTİF UYGULAMALARI

 İki ve üç boyutlu şekillerin düzlem üzerindeki perspektif görünüşlerinin elde edilmesinde kullanılan izdüşüm yöntemleri, sınıflandırma, tanım ve kavramlar; paralel-eğik izdüşümde perspektif; paralel izdüşüm ile perspektifte sonsuzdaki ve sonludaki ışık kaynağına göre gölge; ışınsal perspektifte kullanılan terimler; resim düzlemine göre özel ve rastlantısal konumlu doğru ve düzlemlerin ışınsal perspektifi; düzlem eğrilerin ışınsal perspektifi; ışınsal perspektifte doğrultu, gerçek uzunluk ve oranların bulunması ve istenilen doğrultu ve uzunluktaki elemanların yerleştirilmesi; ışınsal perspektifte gölge ve yansıma

MR160                                                                                                              MESLEK PRATİĞİ

Ahşap, kagir geleneksel yapıların tanınması – Cephe elemanlarının ve bezemelerinin geçirdiği değişikliklerin incelenmesi – Malzeme tanımı – Proje uygulama ve kontrol süreçleri - Dersin amacına yönelik, pratik ve uygulamalı çalışma örneklerini yerinde incelenmesi

MR251                                                           AHŞAP MALZEME VE YAPI TEKNOLOJİSİ

Organik Bir Malzeme Olarak Ahşabın Genel Yapısının İncelenmesi - Kimyasal Yapısı ve Fiziksel Özellikleri - Ahşabın Özürleri - Ahşabı Tahrip Eden Bitkisel ve Hayvansal Zararlılar, Oluşturdukları Ahşap Hastalıkları - Su ve Nem İlişkisi  - Yapılarda Kullanılan Ağaç Türlerinin Makroskopik Özelliklerine Göre Örneklerle Tanıtılması - Ahşap Yığma ve Ahşap İskelet Yapım Teknikleri - Geleneksel Ağaç İşçiliği Teknikleri - Yapı Elemanlarının Bağlantı, Geçme, Ekleme Teknikleri - Bağlantılarda Kullanılan Metal Elemanlar - Markalama ve Kesme Teknikleri.

MR253            AHŞAP YAPIDA BOZULMA NEDENLERİ VE KORUMA YÖNTEMLERİ

Ahşap Yapı ve Bezeme Elemanlarında Bozulmalar, Sebepleri - Ahşap  - Nem İlişkisi - Koruma İşlemleri ve Tedaviler - Parça Değiştirme, Kesme ve Ekleme - Ahşapta Bulunan Zararlıların Yok Edilmesinde Uygulanan Yöntemler, Kullanılan İlaçlar - Fugimasyon - Yarık, Çatlak veya Deliklerin Restorasyonu - Eski Vernik ve Cilaların Temizlenmesi - Arkeolojik Ahşap Buluntularda Koruma İşlemleri - Yaş Saptama Yöntemleri ve Örnek Alınması - Tedaviler - Ortam Denetimi - Suya Doymuş Ahşaplar ve Koruma İşlemleri - Restorasyondan Sonra Koruma İçin Alınabilecek Önlemler - Çevresel Koşulların Denetimi ve Koruyucu Maddeler - Emprenye Yöntemleri.

MR255                                                             KAGİR MALZEME VE YAPI TEKNOLOJİSİ

Kagir Yapı Malzemeleri - Doğal Taşlar, Pişmiş Toprak Malzemeler - Bağlayıcıların Tanıtımı, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri - Kagir Yapı Kavramı ve Temel Ögeleri - Taşıyıcı Sistem Kavramı ve Oluşumu - Kagir Yapım Teknikleri - Kagir Yapı Birim Malzemeleri (Doğal Taşlar, Pişmiş Toprak Malzemeler) ve Bağlayıcıların Tanıtımı, Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özellikleri - Tuğla ve Harçların Üretim Yöntemleri - Duvar İşçiliğinde Kullanılan Araç–Gereçler - Duvar Yapım Teknikleri - Devirlere Göre Duvar Özellikleri - İlave Duvarlar - Ekleme Sistemleri - Kemer, Kubbe, Tonoz, Tromp ve Pandantifin Yapım Teknikleri - Geleneksel Kagir Yapılarda Takviye ve Destekler - Yeni Sistem Entegrasyonu, Yöntemler, Sorunlar, Temel Çözümler - Tarihsel Süreklilik ve Bölgesel Farklılıklar İçinde Kagir Yapılardan Örneklemeler.

 

MR257                               GELENEKSEL YAPILAR VE İÇ MEKAN ÇÖZÜMLEMELERİ

Bizans, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Dönemlerine Ait Geleneksel Yapı Türlerinin Tanıtılması - Mekan Örgütleme İlkeleri - Plan Özellikleri - Kütle Özellikleri - Cephe Özellikleri Tiplendirilmeleri - Dini Yapılar - Sosyal Amaçlı Yapılar - Eğitim Yapıları - Ticaret Yapıları - Askeri Yapılar - Su Yapıları - Saraylar - Köşkler - Kasırlar - Gezilerle Örneklerin İncelenmesi - Seçilmiş Örnekler Üzerinden Analizler Yapılması.

MR259   GELENEKSEL YAPILARDA DUVAR DÖŞEME VE TAVAN BİÇİMLENMESİ

Geleneksel Yapıların İç Mekanlarını Sınırlayan Duvar, Döşeme ve Tavanlar, Malzeme Özellikleri, Bileşenleri, Biçimleri.

MR261                                           GELENEKSEL YAPILARDA KAPI VE PENCERELER

Geleneksel Yapılarda Yer Alan Açıklıklar, Pencereler, Kapılar, Malzeme Özellikleri, Bileşenleri, Biçimleri, Bozulma Nedenleri, Koruma Yöntemleri.

MR252                                                                               AHŞAP BEZEME TEKNİKLERİ

Ahşap Yapıda Bezeme Örgeleri ve Düzenleme Kuralları - Ahşap İle Yapılan Bezeme Teknikleri - Yapım Sürecinden Sonra Oluşmuş Olan Yüzeylerde ve Yapı Elemanlarının Üzerinde Ek İşlemlerle Yapılan Bezeme Teknikleri - İmitasyon Malzeme İle Yapılan Bezeme Teknikleri - Saçaklar - Silmeler - Kornişler - Diğer Profilli Elemanlar.

MR254            KAGİR YAPIDA BOZULMA NEDENLERİ VE KORUMA YÖNTEMLERİ

Kagir Yapılarda Gereçlerin Bünyesel Özellikleri - Fiziksel Çevreleri - Kagir Yapılarda Genel Hasar Nedenleri - Detay Yanlışlıkları ve Kullanıma Bağlı Bozulma Nedenleri - Nem Nedenleri - Hasarları ve Korunması - Temelden Çatıya Sistem Detayı İle Sorunların Analizi - Strüktürel Koruma, Kuvvetlendirme Yöntemleri - Taş Hastalıkları - Taşların Temizliği, Korunması, Sağlamlaştırılması - Çürütmeler - Patina - Taş Seçimleri - İmitasyonlar - Harç ve Sıvaların Özellikleri, Bozulma Nedenleri, Restorasyon Yöntemleri - Anastiloz.

MR256                                                                                 KAGİR BEZEME TEKNİKLERİ

Kagir Yapıda Bezeme Ögeleri ve Düzenleme Kuralları - Taş ve Mermer Üzerinde Oluşturulan Bezeme Teknikleri - Kerpiç ve Pişmiş Toprak Malzeme İle Yapılan Bezeme Teknikleri - İmitasyon Malzeme İle Yapılan Bezeme Teknikleri - Kirpi Saçaklar, Silmeler, Kornişler ve Diğer Profilli Elemanlar.

 

 

MR258                                                                                                   GÜZEL SANATLAR

Dersin amacı; öğrencilere güzel sanatlarla ilgili genel kültür ve bilgi birikiminin aktarımıdır.

MR260                                                                                             BETON VE BETONARME

Beton ve Betonarmenin Özellikleri, Yapılarda Kullanımı ve Özellikle Geleneksel Yapılarda vr Müdahalelerde Kullanım İlkeleri.

MR262                                                                                         ESKİ ANADOLU MİMARİSİ

Dersin amacı; Anadolu da geçmiş dönemlere ait mimari devir ve özellikleri ile bu dönemde Anadolu uygarlıklarını belirlenmesidir 

MR264                                                                                              GELENEKSEL KONUT

Geleneksel Mimari ve yaşam koşullarında üretilmiş ve üretilegelen geleneksel konut mimarisinin oluşum ve gelişiminin belirlenmesidir.

MR266                                                                                KONSERVASYON UYGULAMALARI

Taşınabilir ahşap, kagir, çini ve metal eserlerin konservasyon uygulamalarının yapılması

MR268                                                                                          ŞEHİR PLANLAMA VE TARİHİ ÇEVRE

Kentleşme olgusu ve kentleşme sürecinin oluşumunda günümüze gelişim amacı ve günümüz sorunları

MR270                                                                                           İMAR HUKUKU VE MEVZUATI

Toplumsal kurallar ve hukuk kuralları, mülkiyet hakkı, yapı ve imar temel ilkeleri, mülkiyet hakkı ile toplum yaşamı açısından yapıya ve yapılaşmaya getirilen hukuki sistem. İmar planı, imar yasa ve mevzuatı,  kanun ve yönetmelikler proje, yapı ve denetim ile görevli meslek adamlarının görev ve sorumlulukları belirlenmesidir.

UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVAR DERSLERİ 
III. YARIYIL

MR231                                      AHŞAP UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI I

Atölye Ortamında Ahşap Uygulamaları - Yeni ve Geleneksel Bir Yapıda Ahşap ve Ahşap  Yapım Teknikleri ve Kullanımı - Tahrip Olmuş Bir Kısmının veya Yapı Elemanının İncelenmesi, Rölövesinin Çıkartılması, Hasarlarının Saptanması, Koruma Önerilerinin Belirlenmesi ve  Uygulaması

MR233                                           BOYA UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI I

Atölye Ortamında Boya Uygulamaları - Yeni ve Geleneksel Bir Yapıda Boya ve Boya  Yapım Teknikleri ve Kullanımı - Tahrip Olmuş Bir Kısmının veya Yapı Elemanının İncelenmesi, Rölövesinin Çıkartılması, Hasarlarının Saptanması, Koruma Önerilerinin Belirlenmesi ve  Uygulaması. 

MR235                                           TAŞ UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI I

Atölye Ortamında Taş Uygulamaları - Yeni ve Geleneksel Bir Yapıda Taş ve Taş  Yapım Teknikleri ve Kullanımı - Tahrip Olmuş Bir Kısmının veya Yapı Elemanının İncelenmesi, Rölövesinin Çıkartılması, Hasarlarının Saptanması, Koruma Önerilerinin Belirlenmesi ve  Uygulaması

MR237                                           ALÇI UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI I

Atölye Ortamında Alçı Uygulamaları - Yeni ve Geleneksel Bir Yapıda Alçı ve Alçı Yapım Teknikleri ve Kullanımı - Tahrip Olmuş Bir Kısmının veya Yapı Elemanının İncelenmesi, Rölövesinin Çıkartılması, Hasarlarının Saptanması, Koruma Önerilerinin Belirlenmesi ve  Uygulaması

IV. YARIYIL

MR232                                      AHŞAP UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI II

Geleneksel Yapılarda ve Objelerde Ahşap ve Ahşap Teknikleri ile İlgili Atölye ve Laboratuvar Uygulama Çalışmaları

MR234                                        BOYA UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI II

Geleneksel Yapılarda ve Objelerde  Boya ve Boyama Teknikleri İle  İlgili Atölye ve Laboratuvar Uygulama Çalışmaları


MR236                                              TAŞ UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI II

Geleneksel Yapılarda ve Objelerde Taş ve Taş Teknikleri İle İlgili Atölye ve Laboratuvar Uygulama Çalışmaları


MR238                                             ALÇI UYGULAMA ATÖLYE VE LABORATUVARI II

Geleneksel Yapılarda ve Objelerde Alçı ve Alçı Teknikleri İle İlgili Atölye ve Laboratuvar Uygulama Çalışmaları 

BİLG19101Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi